Choice Holidays

Call / Text / WhatsApp 07723 470075
info@choiceholidays.eu

WARUNKI I ZASADY REZERWACJI

Niniejszy dokument reguluje warunki i zasady rezerwacji na stronie maltańskiego systemu rezerwacyjnego. Zapewniamy najwyższą gwarancję bezpieczeństwa finansowego. Wakacje są chronione przez Malta Insolvency Fund. Jesteśmy także członkiem Association of British Travel Agents ABTA [nr Y6387]. Jako licencjonowana maltańska agencja incomingowa [nr C 74858] jesteśmy stabilni finansowo, działamy zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz posiadamy wszystkie wymagane pozwolenia i gwarancje ubezpieczeniowe.

1. Rezerwacja

Każda rezerwacja dokonana na niniejszej stronie wymaga akceptacji Warunków i Zasad Rezerwacji określonych poniżej. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu przed dokonaniem rezerwacji. Umowa zostaje zawarta z chwilą wystawienia potwierdzenia rezerwacji.

2. Twoja ochrona finansowa

Zapewniamy pełną ochronę finansową dla naszych wakacji zorganizowanych, za pośrednictwem numeru licencji operatora turystycznego Malta TRA / C / 01. Kiedy kupisz od nas chroniony lot lub urlop lotniczy, otrzymasz Certyfikat Funduszu Niewypłacalności. Wylicza to, co jest chronione finansowo, gdzie można uzyskać informacje na temat tego, co to oznacza dla ciebie i do kogo się zwrócić, jeśli coś pójdzie nie tak.
 
Dostarczymy Ci usługi wymienione w certyfikacie funduszu upadłościowego (lub odpowiedniej alternatywy). W niektórych przypadkach, gdy nie jesteśmy w stanie tego uczynić z powodu niewypłacalności, alternatywny posiadacz licencji może dostarczyć Ci usługi, które kupiłeś lub odpowiednią alternatywę (bez dodatkowych kosztów). Zgadzasz się na zaakceptowanie, że w tych okolicznościach alternatywny posiadacz licencji wykona te obowiązki, a Ty zgodzisz się zapłacić zaległe pieniądze, które zostaną zapłacone przez Ciebie na podstawie umowy z tym alternatywnym posiadaczem licencji. Jednakże zgadzasz się również, że w niektórych przypadkach nie będzie możliwe wyznaczenie alternatywnego posiadacza licencji, w takim przypadku będziesz uprawniony do złożenia roszczenia w ramach programu Funduszu Upadłościowego (lub, w stosownych przypadkach, wystawcy karty kredytowej).
 
Jeżeli nie jesteśmy w stanie świadczyć wymienionych usług (lub odpowiedniej alternatywy, za pośrednictwem alternatywnego posiadacza licencji lub w inny sposób) z powodu niewypłacalności, Fundusz Niewypłacalności może dokonać płatności na rzecz (lub przyznać mu korzyści) w ramach programu Funduszu Upadłościowego. Użytkownik zgadza się, że w zamian za taką wypłatę lub świadczenie, w całości przekazuje Funduszowi wszelkie roszczenia, które Użytkownik może lub mógł powstać w związku z niedotrzymaniem usług, w tym z roszczeniami wobec nas, biura podróży (lub wystawcą karty kredytowej, o ile dotyczy). Zgadzasz się również, że wszelkie takie roszczenia mogą zostać ponownie przydzielone innemu podmiotowi, jeśli ten inny podmiot wypłacił kwoty, o które wystąpiłeś w ramach programu Funduszu Upadłościowego.

3. ABTA

Jesteśmy członkiem Association of British Travel Agents ABTA [nr Y6387]. W ramach członkostwa w ABTA jesteśmy zobowiązani do utrzymywania wysokiego poziomu usług zgodnie z Kodeksem postępowania ABTA. W razie skarg i zażaleń Klienci mogą skorzystać z systemu do rozstrzygania sporów zatwierdzonego przez Chartered Trading Standards Institute. Jeśli nie będziemy w stanie rozwiązać Twojej skargi, wejdź na stronę www.abta.com i skorzystaj z prostej procedury ABTA. Więcej informacji na temat Kodeksu i pomocy ABTA w rozwiązywaniu sporów można znaleźć na stronie ABTA. W razie sporów można także skorzystać platformy rozstrzygania sporów online Komisji Europejskiej (ODR). 

4. Ceny

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen. O ewentualnej zmianie cen zostaniesz poinformowany zanim umowa rezerwacji zostanie potwierdzona.

Dokonując rezerwacji, należy wpłacić równowartość kaucji w wysokości 100% kosztów lotu, transferu i dodatkowych kosztów plus 1 funt depozytu za nocleg, jednakże wymagany jest wyższy depozyt, jeśli zarezerwowane zakwaterowanie wymaga natychmiastowej pełnej płatności. W przypadku płatności w systemie depozytu pozostałą część kwoty należy uregulować najpóźniej 42 dni przed datą wyjazdu. Jeśli wpłata i/lub saldo nie zostaną spłacone na czas, anulujemy twoją rezerwację, a depozyt w wysokości 1 GBP zatrzymamy. Kwota rezerwacji jest zawsze liczona w walucie GBP, natomiast wartości w PLN oraz EUR to wartości orientacyjne wyliczone na podstawie aktualnych kursów walut dostępnych na stronie XE.com

Nie pobieramy żadnych opłat za płatność kartą. Cena noclegu zawsze jest całkowita i ostateczna, natomiast ewentualne opłaty mogą zależeć wyłącznie od banku realizującego transakcję. Dane karty są szyfrowane i nie są przechowywane przez nas.

5. Zmiana rezerwacji

Jeżeli po wystawieniu potwierdzenia rezerwacji chcesz dokonać zmian w rezerwacji, zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby wprowadzić te zmiany, ale nie zawsze będzie to możliwe. Wszelkie prośby o dokonanie zmian należy składać na piśmie. Zostaniesz poproszony o uiszczenie opłaty administracyjnej w wysokości £10 za osobę oraz wszelkich dodatkowych kosztów, które poniesiemy w wyniku tej zmiany. Należy mieć świadomość, że koszty te mogą wzrosnąć im bliżej jest do daty wyjazdu, dlatego też należy skontaktować się z nami tak szybko, jak to możliwe.

Uwaga: Niektóre ustalenia dotyczące podróży (np. Bilety Apex) mogą nie zostać zmienione po dokonaniu rezerwacji, a wszelkie wnioski o zmianę mogą spowodować naliczenie opłaty za anulowanie w wysokości do 100% tej części ustaleń.

6. Anulacja rezerwacji

W każdej chwili można anulować rezerwację noclegu. Pisemna prośba o anulację musi być złożona w Panelu Rezerwacji za pośrednictwem formularza kontaktowego z działem obsługi Klienta. Z uwagi na to, że ponosimy koszty anulacji rezerwacji opłaty za anulację są następujące i zależą od terminu zgłoszenia chęci anulacji::

Okres przed planowanym przylotem Opłata za anulację
Ponad 42 dni  Wpłacony depozyt
Ponad 28 dni  50% kosztów urlopu
Ponad 21 dni  70% kosztów urlopu
Ponad 7 dni  90% kosztów urlopu
7 dni i mniej   100% kosztów urlopu

 

7. Prawo do zmiany i anulacji rezerwacji 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz anulacji rezerwacji w dowolnym momencie. O ewentualnych zmianach poinformujemy Cię tak szybko, jak to tylko możliwe. Propozycję zmian można zaakceptować lub odrzucić (w ciągu 7 dni od momentu jej otrzymania). W razie odrzucenia naszej propozycji alternatywnego lotu i noclegu zwrócimy pełną kwotę wpłaconych pieniędzy, a w niektórych przypadkach wypłacimy także odszkodowanie.

Ewentualne zmiany dotyczą np. zmiany przewoźnika lotniczego, zmianę godziny lotu/wylotu o mniej niż 12h., zmianę typu samolotu, zmianę miejsca zakwaterowania na inne – o tym samym lub wyższym standardzie, zmianę przewoźnika transferu.

Nie anulujemy twojej rezerwacji na mniej niż 2 tygodnie przed planowanym wylotem, z wyjątkiem sytuacji wynikających z działania siły wyższej. Mogą to być na przykład wojny, zamieszki, spory przemysłowe, działalność terrorystyczna i jej konsekwencje, katastrofa naturalna lub nuklearna, pożar, niekorzystne warunki pogodowe, epidemie i pandemie, nieuniknione problemy techniczne z transportem

Jeśli dokonamy istotnej zmiany lub anulowania mniej niż 70 dni przed odlotem, wypłacimy również odszkodowanie w wysokości:
10 £ - gdy propozycja zmiany lub anulacji nastąpi na ponad 15 dni przed planowanym przyjazdem.
20 £ - gdy propozycja zmiany lub anulacji nastąpi na mniej niż 15 dni przed planowanym przyjazdem.

8. Reklamacje

Jeżeli masz problem podczas wakacji, koniecznie poinformuj o tym hotel oraz naszego konsultanta telefonicznego, który podejmie starania, aby pomóc rozwiązać problem. Uwaga! Zaleca się niezwłoczne powiadomienie nas o wszelkich problemach z rezerwacją w czasie wystąpienia problemu. Dzięki temu możemy natychmiast zareagować i zbadać sytuację, gdy ciągle przebywasz na terenie hotelu.

Jeżeli Twoje zgłoszenie nie zostanie rozwiązane na miejscu, w ciągu 28 dni od powrotu do domu prześlij nam zgłoszenie reklamacji. Reklamację wyślij na adres: info@choiceholidays.eu W zgłoszeniu podaj numer rezerwacji, przedstaw zwięźle całą sytuację oraz opisz w jaki sposób skutecznie powiadomiłeś nas o problemie będąc na miejscu. Kopię reklamacji należy przesłać także do hotelu, w którym zaistniała problemowa sytuacja.

9. Nasza odpowiedzialność

Jeżeli umowa rezerwacji nie zostanie wykonana lub zostanie niewłaściwie wykonana przez nas lub naszych kontrahentów i będzie to miało wpływ na komfort podróży Klienta wypłacimy z tego tytułu odpowiednie odszkodowanie. Nie będziemy jednak ponosić odpowiedzialności, jeżeli jakiekolwiek problemy w realizacji rezerwacji wynikają z winy Klienta lub osób trzecich niezwiązanych ze świadczeniem usług turystycznych lub są następstwem okoliczności losowych, nieprzewidzianych oraz nietypowych, niezależnych od nas.
Nasza odpowiedzialność, z wyjątkiem przypadków śmierci, urazu lub choroby, jest ograniczona do maksymalnie dwukrotności kosztów podróży. Nasza odpowiedzialność będzie również ograniczona zgodnie z i/lub w sposób, który regulują:

(a) Warunki umowne firm, które zapewniają transport. Warunki te są włączone do niniejszej umowy; i
(b) Każda odpowiednia konwencja międzynarodowa, na przykład Konwencja montrealska dotycząca podróży lotniczych, Konwencja Ateńska w odniesieniu do podróży drogą morską, Konwencja berneńska w odniesieniu do podróży koleją i Konwencja paryska w odniesieniu do zapewnienia zakwaterowania , które ograniczają kwotę rekompensaty, którą można uzyskać z tytułu śmierci, obrażeń, opóźnień w przewożeniu pasażerów oraz utraty, uszkodzenia i opóźnienia w przewożeniu bagażu.

Zgodnie z prawem UE (rozporządzenie 261/2004) pasażer ma prawo w pewnych okolicznościach do zwrotu pieniędzy i/lub odszkodowania od linii lotniczej w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotów, jednakże zwrot kosztów w takich przypadkach nie będzie automatycznie uprawniał do otrzymania od nas zwrotu kosztów urlopu. Prawo Klienta do zwrotu pieniędzy i/lub odszkodowania od nas jest określone w punkcie 7.

Uwaga: niniejsza klauzula nie ma zastosowania do oddzielnych umów, które można zawrzeć podczas fakultatywnych wycieczek lub aktywności podczas wakacji.

Właścicielem strony oraz stroną odpowiedzialną za rezerwacje oraz wszelkie transakcje jest: Choice Holidays Limited, Flat 5, Sunset Court, Triq Raddet ir-Roti, St. Paul's Bay SPB 4111, Malta, Registered in Malta – C 74858, VAT Registration Number: MT23215435

10. Niezwłoczne wsparcie

Jeżeli umowa rezerwacji, którą zawarliśmy nie została wykonana lub jest niewłaściwie wykonana z powodu przyczyn, które można przypisać osobom trzecim niezwiązanym ze świadczeniem usług lub w wyniku awarii wynikających z niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności pozostających poza nasza kontrolą, w konsekwencji czego nie można przewidzieć, uprzedzić i uniknąć takiej sytuacji nawet pomimo naszej największej staranności – zaoferujemy tak szybką pomoc jaka będzie uzasadniona w danych okolicznościach.

11. Dokumenty podróży

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP przypomina, że dokumentem uprawniającym obywatela polskiego, w tym również osobę małoletnią do przekraczania granicy oraz pobytu za granicą, jest ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty.

W kwestiach spornych zastosowanie mają zawsze warunki i zasady określone w oryginalnej wersji w brzmieniu jak niżej.

Share This Page
Zgadzam SięStrona korzysta Z plików cookie W celu Realizacji Usług i zgodnie z Polityka Plików Cookies . Mozesz określić warunki przechowywania LUB dostepu do plików cookie W Twojej przeglądarce.